Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2014.

Af Niels Thomsen, sekretær.


Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Karen Petersen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen.

Jesper bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Karen Petersen (suppleant) og Jens Christian Bruun-Toft (bestyrelsesmedlem).

Punkter i henhold til mødeindkaldelsen:
1)  Konstituering af bestyrelsesposter
Formand, næstformand, bibliotekar, forlystelsesråd og moccamester skal besættes.

Følgende poster fortsætter uændret:
Jesper fortsætter som formand.
Kai fortsætter som næstformand, samtidig med at han er Web-master og redaktør af Slægts-Tidende.
Jonna som kasserer.
Niels som sekretær.
Leif Horsmark fortsætter, udenfor bestyrelsen, som kontaktperson til bogtrykkeren.   
 
Nye poster:
Jens Christian bliver bibliotekar.
Hanne bliver forlystelsesråd.
Karen bliver moccamester.
Vi mangler en assisterende mocccamester, bestyrelsen må sondere terrænet.

2)  Foredragsønsker til 2014/15 sæsonen
Jesper har, for at være på forkant, haft kontakt til 2 foredragsholdere og aftalt følgende:

a)   Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou med foredraget ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner…” til den 8. september 2014 (Slægten nr. 48/s41).
b)   Erik Kann med et foredrag der skal kaste lys over det såkaldte FT-hul 1801-34. Det er et foredrag som Erik Kann ikke har, men han vil arbejde på at få det op at stå, tidspunktet bliver 12. januar 2015.

Herefter blev der fra medlemmerne foreslået ca. 20 forskellige emner til foredrag. Ud fra disse forslag blev følgende foreslået og prioriteret i den angivne rækkefølge:
c)   Museumsinspektør Anna Louise Siggaard, Ribe med ”Oversete kilder” (49/s44).
d)   Forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek Henrik Dupont (49/s49).
e)   Cand. mag. Michael Dupont, Rigsarkivet med ”Når døden indtræder” om dødsattester og skifter (48/s52).
f)    Helle Juhl med ”Da frk. Jensen blev moderne”
g)   Desuden bliver "Spørgekassen + fortællinger om medlemmernes medbragte slægtsrelaterede ting” emnet på en af foredragsaftenerne.
 
Som reserveemner blev følgende foreslået:
h)   Museumsinspektør Anette Hoff Horsens med ”Herregårdsfruers hverdagsliv” (49/s56).
i)    Gitte Bergendorff Høstbo med ”Forbrydelsens ansigt – har din ane været straffet?” (49/s38).

Jesper kontakter foredragsholderne for at få aftaler på plads.

3)  Slægtshistoriske temaaftener
Der var enighed om at vi skal fortsætte med disse aftener og med 2 før og 2 efter jul.
Følgende onsdage blev valgt til tema-aftener: 17. september, 19. november, 18. februar og 18 marts.
Et besøg på Rigsarkivet blev fastsat til 21. oktober, en fin måde at markere 40-års jubilæet på.

Følgende emner blev foreslået:
- Lægdsruller ved Jesper.
- Billeder – Foto ved Henning Karlby.
- Legacy ved Anne Marie Holck.
- Gotisk skriftlæsning og tydning af medlemmernes ”umulige” tekster.

4)  Besøg på landsarkiv/lokalarkiv
Der arrangeres en tur (med tog) til Rigsarkivet den 21. oktober 2014. Der bestilles rundvisning.

5)  Slægts-Tidende
Jonna og Kai udgør redaktionsgruppen for Slægts-Tidende. Jonna læser korrektur.
Referaterne optager for meget plads i bladet, de erstattes af mindre artikler. Referaterne kan læses i deres fulde ordlyd på hjemmesiden.
Der efterlyses stadig stof til kommende numre.

6)  Sensommerudflugt
Sensommerudflugten går til Herrnhutterbyen Christiansfeld lørdag den 6. september 2014. Foreningens udgift må højst andrage 2.000 kr. Deltagerbetalingen sættes til 150 kr.

7)  40-års-jubilæumsfejring
Jubilæet fejres ved besøg på Rigsarkivet på selve dagen. Desuden vil bestyrelsen servere lagkage på medlemsaftenen den 13. oktober 2014.

8)  Eventuelt
Jonna og Hanne deltager i SSF-årsmødet i Odense den 5. april 2014.
Kopi af referater fra bestyrelsesmøder og fra medlemsmøder gemmes fortsat som papirkopi i sekretærens ringbind ”Arkiv”. Derudover gemmes referaterne også på en USB-pen hos sekretæren.

Tilbage til referatoversigt