Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Bestyrelsesmødet, den 13. april 2011

Emne: Redaktionsmøde

Deltagere:   Formand Jesper Ratjen; j.ratjen@stofanet.dk; (75 51 80 63)
                  Næstformand, bladudvalg Kai Aurbo; kaiaurbo@turbopost.dk; (75 86 83 15)
                  Forlystelsesråd, bladudvalg Vita Horsmark; horsmark1@stofanet.dk; (64 41 44 56)
                  Kasserer, bladudvalg Jonna Qvortrup; jonnaqvortrup@hotmail.com; (75 92 96 78)
                  Suppleant, Moccamester Leif Horsmark; Leif.Horsmark@stofanet.dk; (64 41 44 56)
                  Sekretær Otto Geisler; fuglebak@profibermail.dk; (75 91 18 87)
                                                                       
Deltog ikke: Laila Køngerskov, Irene Hansen, Jens Bundesen
Arkiv: Forhandlingsprotokollen

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
                 
Referatet er baseret på formandens indkaldelse af 12. april 2011, udsendt på mail.

Ad. 1: Godkendelse/evt. tilføjelser til dagsordenen.
           Ingen yderligere tilføjelser og dermed godkendt.

Ad. 2:  Slægts-Tidende.
  a+b:  At finde stof til bladet, gælder hvert enkelt medlem i bestyrelsen.
  c+d:  Bladudvalget, Vita og Kai, samarbejder om indkomne manuskripter og layout på det valgte stof, og samler det i en pdf-fil.
     e:  Jonna modtager pdf-filen til korrekturlæsning og efterfølgende sender den til Kai (redaktøren), som videresender til Jesper for ”kvalitetskontrol” og           modtager den hurtigst muligt retur med evt. kommentarer. Hvis der anvendes materiale fra en navngiven person, institution eller lign. husk da                 kildeangivelse for både tekst og billeder. NB! Der rettes/korrigeres ikke i den fremsendte pdf-fil.
     f:   Kai har kontakten til MV●TRYK, Middelfart og aftaler alle fornødne forhold. Påregn 14 dages leveringstid i forhold til dato for medlemsmøderne.
          Leif forespørger ved MV●TRYK om priser på trykkearbejde på kuverter, girokort, Sæson-Program 2011-2012 og Slægts-Tidende. Bestyrelsen                       orienteres.
     g:  Faml. Horsmark er venlig at pakke kuverterne til denne sommers udsendelse af SLÆGTEN, girokort, Sæson-Program 2011-2012 og flyer’en om                   Alhede-turen.
     h:  Jonna er ansvarlig for alle postale forsendelser af medlemsmateriale.

Ad. 3:  ”Flyer” om sensommerudflugt.         
   a-e:  Jonna og Vita samarbejder om layoutet i A5-format med farver.
      f:  Jonna trykker 55 stk. i A4-format
      g: Som ovenstående pkt. g
          Yderligere drøftedes foreningens omkostninger til sensommerturen. Med baggrund i kendte udgifter bliver medlemsprisen kr. 175,- pr. deltager                 efter en bestyrelsesbeslutning om, at foreningens kasse yder et bidrag på kr. 50,- pr. deltager. Frokost med tilhørende drikkevarer er for egen                 regning. Børn medtages til halv pris.

Ad. 4:  Hvordan forholder vi os i den aktuelle situation?
           Punkt a valgtes: Genoptager udsendelsen.
           Bestyrelsen besluttede, at i næste udgivelse af Slægts-Tidende indsættes følgende notits: ”I Slægts-Tidende nr. 21 om ”Slægtsforskning i                      Slesvig-Holsten” bliver siderne 5 til 12 genoptrykt i en fejlfri udgave som en folder af samme navn som den, der blev udleveret ved                                  slægtstemaaftenen den 24. november 2010 om: ”Sønderjyske kilder”. Henvendelse sker til sekretæren.

Ad. 5:  Andre emner til drøftelse.
          Bestyrelsen besluttede, at københavnerturen til Landsarkivet den 12. oktober bliver en ”kør sammen-tur” i private biler og dermed omkostningsfri             for foreningen.
          Den foreløbige kalkulation med 4 personer pr. bil vil blive i området af kr. 250,- pr. person. Bestyrelsen havde forinden kalkuleret med andre                     transportmuligheder i forhold til forventet deltagelse og var kommet til det resultat, at ”kør-selv” bliver det billigste for alle. Alt efter hvor der                 parkeres i københavnsområdet kan der påregnes yderligere omkostninger til bustransport til og fra Landsarkivet. 10-turs 2-zone klippekort koster             140 kr., dvs. kr. 28,- til bustransport, som Jesper foreslår foreningen betaler.

          Ved medlemsmøder og andre foreningsbegivenheder sikrer sekretæren, at der bliver taget fotos af foredragsholder og guider til anvendelse i                   foreningens publikationer.

          Følgende terminer er gældende for:
          Slægts-Tidende: Ved medlemsmøder i september, december og april.
          SLÆGTEN: Juli (postal udsendelse) og i januar ved et medlemsmøde.

          Formanden vedlægger til bladudvalget, ved Kai og Vita, andre slægtsforeningers blade, hvorfra der kan hentes artikler eller inspiration til egne                 artikler.
          Alle skal opfordres til at komme med artikler, og Erik Kann skal absolut være velkommen med indlæg. Erik Kann er en vældig værdig                               foredragsholder, meget levende og inspirerende. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at Erik Kann til tider går for meget ned i nogle                     filosofiske detaljer.
          Erik Kann og fru Dorte ønsker at deltage i Alhede-turen.

          Bemærkning til sekretæren om at referatet fra Alhede-turen skal foreligge til redaktøren hurtigst muligt efter turen af hensyn til indlægget i                     Slægts-Tidende for september.
          Er taget til efterretning.

 Ad. 6: Intet under eventuelt.
 
Mødet slut kl. 21:15

Otto Geisler

Tilbage til referatoversigt